W celu poprawnego wyświetlenia strony internetowej
prosimy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu tematycznego ARUM S.A.” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „ARUM S.A.”, w ramach którego ARUM S.A. zamieszcza informacje o tematyce edukacyjnej, finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

II. DEFINICJE
Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu tematycznego ARUM S.A.” sformułowania oznaczają:
ARUM S.A. – podmiot prowadzący działalność pod firmową nazwą „ ARUM S.A.”, będący twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego, uprawniony do dysponowania jego zasobami. Serwis – serwis tematyczny ARUM S.A., poświęcony tematyce edukacyjnej, finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.
Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego ARUM S.A.” materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników Serwisu. Na Zasoby Serwisu składa się Serwis Informacyjny.
Serwis Informacyjny – część Zasobów Serwisu, do której każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osoba korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis Informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
2. ARUM S.A. zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 7.0,
- Firefox od 3.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA ARUM S.A.
ARUM SA zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego ARUM S.A.” oraz z dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalnością komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. ARUM S.A. oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). ARUM S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
3. ARUM S.A. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. W przypadku gromadzenia przez ARUM S.A. danych osobowych Użytkownika są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora Danych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2. Administratorem Danych jest ARUM S.A. z siedzibą przy ul. Rynkowej 5, 62-081 Przeźmierowo. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach marketingowych polegających przede wszystkim na oferowaniu produktów edukacyjnych, finansowych i inwestycyjnych, a także w celach: archiwizacyjnym i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych w celach marketingowych.
3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@arum24.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez ARUM S.A. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do treści art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@arum24.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
5. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (sekretariat@arum24.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW Serwisu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby ARUM S.A. oraz na adres e-mail sekretariat@arum24.pl.
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@arum24.pl.
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez ARUM S.A. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.